Hoogwater

Werkgroep Hoogwater-calamiteiten

Werkgroep Hoogwater is ontstaan na de hoogwatergolf in juli 2021. Buggenum kroop toen door het oog van de naald. Diverse zaken gingen niet zoals gewenst. Er bleek onvoldoende hulp en informatie beschikbaar te zijn.
In de dagen na de hoogwatergolf werd door Dorpsraad Buggenum daarom een werkgroep hoogwater-calamiteiten opgericht, bestaande uit inwoners die in juli 2021 nauw betrokken waren bij de crisis.
De werkgroep scheef een kritische evaluatiebrief naar de gemeente Leudal, Waterschap Limburg, Veiligheidsregio Noord-Limburg en Rijkswaterstaat. Naar aanleiding van die brief zijn afspraken gemaakt om beter te gaan samenwerken bij (dreigende) overstromingen.

Voor Buggenum is een calamiteiten opgesteld waarin beschreven staat hoe de werkgroep de gemeente Leudal gaat ondersteunen bij onderstaande activiteiten:

  • communicatie/informatie, verkeer/bewaking, zandzakken/dijkversterking.
  • mobilisatie van inwoners voor het bemensen van wegafzettingen, in- en uitruimen van woningen bij evacuatie, voorkomen van plunderingen, en dijkversterking- en/of ophoging.

De werkgroep neemt daarbij nooit de verantwoordelijkheden van de eerdergenoemde overheidsinstanties over en kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij eventuele schade en/of letsel.

Verdere nuttige zaken en informatie over de werkwijze van het calamiteitenteam zijn te lezen in de bijgevoegde ‘Hoogwaterkaart’ en ‘Calamiteitenplan hoogwater Buggenum’.

Werkgroep dijkverhoging

Om Buggenum beter tegen overstromingen te beschermen worden de dijken verhoogd. Opdracht binnen Programma Hoogwaterbescherming is dat in 2050 alle primaire keringen voldoen aan de nieuwste normen.

Dorpsraad Buggenum en een aantal inwoners zijn betrokken bij de omgevingswerkgroep die geïnitieerd is door het Waterschap. Doelen die, mede in overleg met inwoners,  gesteld zijn:

  • Een veilig Buggenum, beschermd tegen overstromingen
  • Buggenum in ere herstellen als maasdorp
  • Landschapsverfraaiing

Werkgroep

Coördinator Hoogwater
Freek Emonts

Werkgroepleden
Marie-José Baur
Berton Bosklopper
Jenny Beurskens
Thea Eggels
Peter Geraets
Ronald van Knippenberg
Gerrie Lumens
Roel Niesen
Sabine Niesen
Tiers van Oeteren

Coördinator Dijkverhoging
Marie-José Baur

Werkgroepleden
Ton Metsemakers
Ger Brouns
Peter Geraets
Jan Lipsen