Milieu

Werkgroep Milieu

Werkgroep Milieu houdt zich bezig met leefbaarheid- en milieubedreigende zaken.

Grootste bedreiging voor Buggenum vormen de ontwikkelingen op het Zevenellenterrein waar men voornemens is meerdere mest- en andere afvalverwerkende fabrieken te plaatsen.
Gezondheids- en leefbaarheidsproblemen worden verwacht door stank, (fijn)stof, lawaaioverlast en door lucht en (drink)waterverontreiniging. Tevens gaat het om de verdere aantasting van de natuur door geconcentreerde stikstofemissie/-depositie en om onveilige verkeersituaties op de toegangswegen.
Samen met inwoners zet werkgroep milieu zich in om dit te voorkomen. Dit gebeurt op meerdere manieren. Zo nodig worden ook juridische procedures gestart.

Alliantie Duurzaam Zevenellen

Omdat de overlast van Zevenellen verder gaat reiken dan Buggenum heeft de dorpsraad een breder samenwerkingsnetwerk geïnitieerd. Dit samenwerkingsnetwerk bestaat uit Stichting Duurzaam Zevenellen en meerdere alliantiepartners.
Vanuit dit netwerk worden de ontwikkelingen op Zevenellen gemonitord, expertise gedeeld en acties onderling afgestemd.

Stichting Duurzaam Zevenellen kan als juridisch rechtspersoon optreden. Leden zijn inwoners van Buggenum, Nunhem, Haelens Broek, Roermond, Swalmen en De Weerd. De stichting is  in maart 2023 geformaliseerd.
Alliantiepartners zijn dorps-/wijkraden en natuur en milieuorganisaties uit Midden en Noord Limburg. Zij hebben samenwerkingsafspraken gemaakt over de wijze waarop zij er samen met de stichting voor willen zorgen dat Midden- en Noord-Limburg leefbaar blijven en dat geen verdere aantasting van de natuur plaats vindt. Dorpsraad Buggenum is een van de alliantiepartners.

Coördinatoren
Marie-José Baur en Ger Brouns

Secretaris
Harald Jacobs

Leden
Berton Bosklopper
Frans Drijvers
Johan Basten
Frank Severens
John van Woudenberg