Herinrichting Bouxweerd.

Volgende week woensdag 20 december is er tussen 18:30 uur en 21:00 uur in de Roffert een inloopavond van Rijswaterstaat om bij de Bouxweerd  geïsoleerde geulen en een stuk natuurvriendelijke Maasoever te realiseren.  Medewerkers van Rijkswaterstaat en Arcadis zijn dan aanwezig om vragen te beantwoorden.

Het betreft maatregelen om de ecologische waterkwaliteit van het Maassysteem te verbeteren vanuit de opgave van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat gebeurt door het leefgebied van riviergebonden planten en dieren langs de rivier zoveel mogelijk te herstellen.
Concreet gaat het hier om de drie maatregelen genaamd Geul Bouxweerd, Geul Bouxweerd-Kerkhoofsmaesje en Oever Bouxweerd.
Over de plannen vindt afstemming plaats tussen Rijkswaterstaat en Kuypers Kessel, vanwege een klein raakvlak dat er is met Plan Wijnaerden. In april eerder dit jaar is daarover een toelichting geweest in die Klankbordgroep.

Het Ontwerp-Projectplan Waterwet hiervoor ligt nu ter inzage. Iedereen die dat wil kan daar tot en met 15 januari 2024 op reageren door een zienswijze in te dienen.

In het nieuwsbericht is meer informatie over de plannen te vinden. https://open.rijkswaterstaat.nl/overige-publicaties/2022/documenten-herinrichting-maasoevers

Hierbij de folder van Rijkswaterstaat: Meer variatie langs de rivier.