Groen licht openbare basisschool Buggenum.

Recent heeft de Onderwijsinspectie laten weten de minister van Onderwijs positief te adviseren over het stichten van de nieuwe openbare school te Buggenum. Dit betekent dat Akkoord! per komend schooljaar start in Buggenum met een dependance van de Verhalentuin te Kelpen-Oler.

Besluit minister
Op 5 februari 2024 heeft er een ontmoeting plaatsgevonden tussen de Inspectie van het Onderwijs, vertegenwoordigers van de gemeente en het schoolbestuur Akkoord!-po. Tijdens deze ontmoeting zijn het schoolplan en het schoolconcept uitgebreid besproken. Dit met als doel goedkeuring te verkrijgen van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het initiatief: het oprichten van een openbare basisschool in Buggenum.
Tijdens het gesprek met de onderwijsinspectie is aangegeven dat de minister als regel het advies van de onderwijsinspectie volgt. Op 15 februari jongstleden berichtte de onderwijsinspectie dat zij een positief advies geeft aan de minister!

Positieve uitkomst
Bij een positieve uitkomst ontvangt de nieuwe basisschool in Buggenum vanaf het schooljaar 25-26 financiële ondersteuning van het ministerie. De gemeenteraad van Leudal heeft toegezegd om in het schooljaar 24-25 eventuele exploitatietekorten op te vangen. Dat betekent dat de school in augustus 2024 al start als een dependance van de openbare basisschool Kelpen-Oler.
Om in augustus 2024 de openbare basisschool in Buggenum als dependance te kunnen starten is veel voorbereiding nodig. Rekening houdend met het positieve advies van de onderwijsinspectie gaat Akkoord! met de gemeente de komende maanden flink aan de slag om ervoor te zorgen dat de nu leegstaande basisschool in Buggenum wordt opgeknapt, een uitnodigend uiterlijk krijgt en weer als school wordt ingericht. Daarnaast zorgt het schoolbestuur voor een stevige onderwijsorganisatie en een gemotiveerd lerarenteam.
Voorzitter van het College van Bestuur, Kim Schmitz: “Akkoord! staat in de startblokken om krachtig, kwalitatief openbaar onderwijs aan te bieden aan de kinderen uit Buggenum en omgeving. Vanaf komend schooljaar kunnen ouders kiezen voor onderwijs waarin kwaliteit centraal staat en naar ouders wordt geluisterd.”

Steun van inwoners
Van 1 juli 2023 tot 1 november 2023 kregen ouders en verzorgers van kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 4 jaar de mogelijkheid om hun steun voor dit initiatief te betuigen. De respons was positief, wat een grote gemeenschapssteun aantoont. Kim Schmitz: “Akkoord! waardeert de aanhoudende steun en betrokkenheid van inwoners en de gemeente Leudal. Alleen samen kunnen we bouwen aan een toekomst waarin elk kind in Buggenum en omstreken toegang heeft tot openbaar onderwijs.”

Twee jaar geleden heeft Akkoord!-po zich gemeld bij schoolbestuur SPOLT als overnamekandidaat voor zowel de school in Kelpen-Oler als Buggenum. In Kelpen-Oler heeft Akkoord! met de overname van de school al succes geboekt. De onderwijsresultaten op de Verhalentuin zijn gestegen. Leerlingen, ouders en werknemers zijn zeer positief over de sfeer en de onderwijskwaliteit. Ook de onderwijsinspectie heeft de school reeds bezocht en is prima tevreden.

Helaas verliep het overnameproces in Buggenum weerbarstiger. Het schoolbestuur van destijds (SPOLT) weigerde immers de school over te dragen en voelde zich genoodzaakt de school op te heffen. Dit tegen de wil van de Buggenumse gemeenschap, de gemeenteraad van Leudal en Akkoord!. Kim Schmitz: “Het opheffen van de school door SPOLT heeft Akkoord! er niet van weerhouden om samen met de gemeente de benodigde stappen te zetten om onderwijs in de kern Buggenum te realiseren. En met succes! We stichten er een nieuwe school.”

Informatieavond
Akkoord! stelt alles in het werk om per komend schooljaar leerlingen te ontvangen in Buggenum.
Op dinsdag 12 maart om 20:00 uur (inloop vanaf 19:30) organiseert Akkoord! in gemeenschapshuis De Roffert te Buggenum een informatieavond voor geïnteresseerde ouders van (ook nieuwe) leerlingen. Aanmelden voor deze avond is niet nodig.