Nieuws – Hoogwater

Planning dijkverhoging Buggenum

Nadat in juli in Buggenum een inloopbijeenkomsten over de dijkverhogingen plaatsvond, bleef het langere tijd stil. Daarom nu een update van de planning en over de activiteiten die op korte termijn gaan plaatsvinden.

Waterschap Limburg startte een aanbesteding om een aannemer te contracteren die mee moet gaan helpen bij het oplossen van de ontwerpvraagstukken die er voor Buggenum liggen. Einde tweede kwartaal 2023 zal de aannemer bekend zijn.
Vervolgens wordt het ontwerp verder uitgewerkt. Daarbij komen ook de punten aan de orde die tijdens de de bijeenkomsten van de Omgevingswerkgroep en de  inloopbijeenkomst verzameld zijn. Verwachting is dat ‘Ontwerp Projectbesluit Omgevingswet’  ongeveer derde kwartaal 2024 ter inzage wordt gelegd. Dit omvat de uitwerking van het voorkeursalternatief en de beschrijving van het totale dijktraject met het uiteindelijke ontwerp van de kering. Daarna gaat de bezwaarprocedure in.

Parallel aan dit traject worden rond de jaarwisseling extra geofysisch bodemonderzoeken uitgevoerd langs de Arixweg en Groeneweg. Dit  is nodig om ‘piping’ te voorkomen. Bij piping stroomt water via een zandlaag onder een dijk door en komt achter de dijk weer omhoog. Hierdoor kan een kanaal (pipe) onder de dijk te ontstaan. Als dit proces langer doorgaat, vormt zich een doorgaande verbinding tussen het buitenwater en het achterland en kan bij verdere uitslijting de dijk instorten.
De eigenaren van de percelen in dit deelgebied hebben een brief over de onderzoeken ontvangen en zijn allemaal nog eens benaderd voor een nadere toelichting.